הוצאת ספרים

 

חברי הסגל האקדמי יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות הכרוכות בהוצאת ספר לאור (הסדרי התמיכה שיפורטו להלן מחליפים הסדרים קודמים של תמיכה באמצעות רכישת עותקים). התמיכה מיועדת לספרים בתחומי האקדמיה, הפדגוגיה והיצירה האמנותית שנכתבו על ידי הסגל האקדמי במכללה. התמיכה תינתן אך ורק למרצים שקיבלו אישור לכך מראש.

התמיכה בהוצאות ספרים תיערך בשני נתיבים:

 • ספרים שנכתבו במסגרת קהילות החוקרים -  הטיפול בהליך באחריות המכון לחינוך מתקדם.
 • ספרים היוצאים במסגרות אחרות - הטיפול בהליך באחריות רשות המחקר.

ספרים שנכתבו במסגרת קהילות החוקרים של המכללה:
1. ספרים היוצאים לאור במסגרת ההוצאה המשותפת של מכללת סמינר הקיבוצים עם מכון מופ"ת והקיבוץ המאוחד - הוצאה לאור במסגרת זו מחייבת הסכמה של שלוש השותפות. הוצאת הספר תמומן במלואה על ידי השותפות. לספרים אלו נקבעו בין היתר העקרונות המנחים הבאים: לא לחרוג מרף של 300 עמודים, לא יותר מ 15 כותבים, ומאמרים שלא חורגים מהיקף של 15 עמודים.  

2. ספרים היוצאים לאור במסגרת הוצאות ספרים אחרות - המכללה תשתתף בעלות הוצאת ספרי קהילות חוקרים בהוצאות שונות - בסכום של עד 25,000 ₪. האישור להשתתפות המכללה מותנה בתכנון תקציבי, יש לקבלו מראש מרשות המחקר, והוא אינו אוטומטי.
במקרים בהם עלות הוצאת הספר גבוהה מהשתתפות זו של המכללה ניתן יהיה להסתייע במענקים הבאים:

 • 5,000 ₪ מתקציב טיפוח סגל עבור השתתפות בהוצאות ספרים. מענק זה יינתן לעורך הספר בלבד.
 • מענק העומד לרשות הכותבים בספר מתקציב "תרגום ועריכה". השימוש במענק זה כפוף לנהלי התמיכה לצרכי 'תרגום ועריכה' המפורסמים על ידי רשות המחקר, ובהתאם ליתרה העומדת לרשות החוקר בשנה היעודה.
 • קרן מחקר אישית, ככל שיש לעורך/לכותב.

ספרים שנכתבו על ידי חברי סגל אקדמי  שלא במסגרת קהילות החוקרים
חברי הסגל האקדמי יוזמנו להגיש הצעות לתמיכת המכללה בהוצאת ספרם לאור. קול קורא ייצא בתחילת השנה האקדמית על ידי רשות המחקר.
חברי סגל שהצעותיהם אושרו יזכו לתמיכה של 5,000 ₪. ניתן להשתמש בסכום הנקוב בהתאם לאמור:

 • העברת הכספים להוצאה על ידי המכללה. בתמורה יועברו שני עותקים על ידי המחבר לספריית המכללה.
 • עריכה לשונית של הספר, כנגד הצגת חשבונית/קבלות.

קריטריונים לקבלת מענק להשתתפות בהוצאת ספרים:

 • העסקה במכללה מעל שלוש שנים ובהיקף של 50% לפחות. מורים המועסקים במכללה מעל שלוש שנים בהיקף משרה נמוך מ- 50% (ועד 30%) יקבלו תמיכה בהתאם לאחוז העסקה שלהם בכפוף לאישור מיוחד.
 • הספר יוצא לאור ע"י הוצאת ספרים מוכרת ונמכר בחנויות באופן מסחרי.
 • שם המכללה כמקום הוראתו הראשון של חבר הסגל מופיע באופן ברור בכריכה האחורית של הספר יחד עם סמל המכללה. במידה ומופיעים יותר ממקום עבודה אחד, שם המכללה צריך להופיע כמקום ראשון.
 • שם המכללה והסמל  של המכללה מופיע על הכריכה של הספר.
 • אם יש יותר ממחבר אחד לספר: במידה והמורה מופיע ראשון כמחבר הספר הוא יקבל את מלוא המענק; במידה והוא מופיע כמחבר שני יקבל עד מחצית מעלות המענק. אם הוא מופיע שלישי הוא יקבל שליש מהמענק.
 • לפנסיונרים העובדים במכללה בשנה בה יצא הספר לאור תוענק מחצית מעלות המענק.
 • כל מרצה אשר יקבל את מענק המכללה עשוי להתבקש להציג את מחקרי בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת המענק).

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207

 

הטופס מיועד לצורך הגשת בקשה לתמיכה בהוצאת ספר. את הטופס יש למלא ולשלוח למזכירות הרשות למחקר וההערכה בצרוף צילום הכריכה האחורית של הספר (במידה ויש).
pdf
(178.1KB)
הורדה