מענקי מחקר ופרסום מכללתיים

 

חברי סגל ההוראה של המכללה מוזמנים להגיש הצעות למחקרים לשנת הלימודים תשע"ז.
חברי סגל, שמחקריהם יאושרו, יקבלו תמיכה מכללתית לביצוע מחקרם. התמיכה מיועדת למורים קבועים בהיקף של שליש משרה לפחות (או לחליפין – תנאי העסקה מקבילים).
על ההצעות לעמוד בסטנדרטים אקדמיים מקובלים, ולהוכיח תרומה משמעותית לשדה המחקר.

כספי התמיכה לביצוע יינתנו כדלקמן: 1/4 מהסכום הכולל יינתן לאחר הגשת דוח הביניים; 1/2 מן הסכום הכולל יינתן לאחר אישורו של דוח מחקר סופי או מאמר בנושא; היתרה תינתן למפרסמים את המחקר בכתב עת שפיט בפרק זמן של עד 3 שנים לאחר קבלת דוח המחקר הסופי.

הצעות מחקר יתקבלו ברשות המחקר עד לתאריך 20.11.16. לא תתקבלנה הצעות באיחור.

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).

את ההצעות יש להגיש ללא פרטים מזהים של מגיש/י ההצעה בשני עותקים מודפסים לידי שירה ניב במזכירות רשות המחקרבצירוף טופס בקשה להצעת מחקר עצמאי  וכן בדוא"ל: research_skb@smkb.ac.il.
ההצעות יוגשו בהתאם לפורמט המופיע מטה.

קריטריונים

 • עמידה בסטנדרטים אקדמיים מקובלים.
 • הוכחת תרומה משמעותית לשדה המחקר.
 • על המחקר להיות מחקר חדש.
 • על המחקר להיות מחקר שאינו מקבל תמיכה ממקור אחר.
 • על המחקר להיות מחקר שלא הוצג עדיין על במה מחקרית אחרת.
 • על המחקר להיות מחקר שאינו מתבצע במסגרת נוספת כלשהי מלבד מכללת סמינר הקיבוצים.
 • תינתן עדיפות למחקר בתחום הכשרת מורים.
 • תינתן עדיפות לחבר סגל הוראה שלא קיבל בעבר מלגת תמיכה במחקר.
 • לא תנתן תמיכה שנתיים ברציפות

 תוצרים נדרשים

 • דוח ביניים.
 • דוח מסכם של המחקר (כולל תקציר).

את הדוח יש להגיש בשני עותקים כרוכים. אחד מן העותקים יועבר לספריית המכללה.
יש לעמוד בלוחות הזמנים שיקבעו עם קבלת האישור לעריכת המחקר

מבנה הצעת המחקר
הצעת המחקר צריכה להיכתב על-פי נהלי ההגשה של מכון מופ"ת להגשת הצעות מחקר. הצעות שלא יוגשו על פי פורמט זה יוחזרו לכותב/ים.
קישור למסמך נהלי ההגשה של מכון מופ"ת:http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/vaada/Documents/nehalim.pdf שימו-לב יש להתייחס אך ורק לסעיף ג4 מתוך הנהלים.

לנוחיותכם מצ"ב הקטע הרלבנטי מתוך הנהלים של מכון מופ"ת, על-פיו יש להגיש את הצעות המחקר::

עמוד שער: בעמוד השער יופיע שם המחקר ללא שם/ות החוקר/ים.
4.1 תקציר: הצעת המחקר תכלול תקציר של 200 מילים לכל היותר.
4.2 הרקע התיאורטי למחקר: סעיף זה יכלול סקירה עדכנית של הרקע המדעי הרלבנטי לעבודת המחקר. בסקירה יצוינו עקרונות מרכזיים וממצאים עיקריים שהתקבלו על-ידי חוקרים קודמים. היקף הסקירה המומלצת הוא שלושה עד חמישה עמודים.
4.3 ההקשר של המחקר: בהצעה למחקר איכותי או למחקר פעולה יש לכלול תיאור של המסגרת הנחקרת (למשל: המוסד, הקבוצה, הכיתה) ואפיוניה הכלליים (למשל: אפיונים פיזיים, אוכלוסיית היעד, התרבות). כמו כן יש לתאר את ההקשר של החוקר לסוגיית המחקר (למשל: המניע לבחירה בנושא) ולמסגרת הנחקרת (למשל: שייכות למוסד ותפקיד בו).
4.4 השערות המחקר, שאלות המחקר או הסוגיה הנחקרת:
* בהצעה למחקר כמותי יש לנסח שאלות מחקר ו/או השערות מחקר ברורות.
* בהצעה למחקר איכותי יש למקד את שאלות המחקר, כך שלא יהיו רחבות מידי.
* בהצעה למחקר עיוני יש להציג את הבעיה/הסוגיה הנחקרת ולקבוע את גבולות העבודה (מה ייחקר ומה לא).
* במחקר פעולה יש לנסח את הסוגיה הנחקרת ולציין מהו השינוי שהחוקר מעוניין להשיג.
4.5 שיטות המחקר: בסעיף זה יפורטו באופן מקיף הנושאים הבאים, על-פי הרלבנטי לכל סוג מחקר:
4.5.1 סוג המחקר: יש להגדיר את סוג המחקר (כמותי, איכותי, מחקר עיוני, מחקר פעולה וכו').
* במחקר כמותי יוצג אופי המחקר (ניסוי, דמוי ניסוי, סקר מתאמי, סקר "פנל" – אורך).
* בהצעה למחקר איכותי תוסבר המסורת/הסוגה או הפרספקטיבה התיאורטית בתחום המחקר    האיכותי שהיא משתייכת אליה (למשל: מחקר אתנוגרפי, פנומולוגי, הרמנויטי, נרטיבי, מחקר פעולה, תיאוריה המעוגנת בשדה וכיו"ב) והתאמתה לסוגיה הנחקרת.
* במחקר עיוני תוצג הגישה המחקרית (למשל: היסטוריה חברתית של החינוך/היסטוריה ומדיניות חינוך – גישה מוסדית/מערכתית/קהילתית).
4.5.2 מקורות המידע:
* בהצעה למחקר כמותי יש להגדיר את האוכלוסייה הנבדקת, שיטת הדגימה וגודל המדגם המתוכנן.
* בהצעה למחקר איכותי ולמחקר פעולה יש לפרט מי הם המשתתפים במחקר ולהסביר מדוע וכיצד ייבחרו האינפורמנטים, המסמכים או הטקסטים. ניתן להציג נתונים כמותיים המתארים את האוכלוסייה ואת הנושא הרלבנטי.
בהצעה למחקר עיוני יש לציין את המקורות הנחקרים (למשל במחקר היסטורי: מקורות ראשוניים ומקורות משניים) ולהסביר מדוע נבחרו מקורות אלה.
4.5.3 משתני המחקר: יש להגדיר את משתני המחקר באופן אופרטיבי, בעיקר במחקר הכמותי; במחקר האיכותי, העיוני ובמחקר הפעולה יש לפרט את נושאי המחקר.
4.5.4 כלי המחקר: יש לפרט את כלי המחקר (כגון: שאלונים, ראיונות, כלים לניתוח חומרים כתובים, תצפיות, מכשור מעבדה) או את סוגי הראיות. אם ייעשה שימוש בכלים קיימים יש לציין את מקורותיהם וכיצד יותאם השימוש למחקר המוצע. רצוי לצרף להצעה כנספח דוגמאות לכלי המחקר.
בכל הצעת מחקר יש להתייחס לתיקוף ולמהימנות הכלים על-פי סוג המחקר.
4.5.5 הליך המחקר: יש לפרט את הדרך שבה יבוצע המחקר: דרך איסוף הנתונים, מקום המחקר (כולל ארכיונים, מרכזי מידע, ספריות וכו'), תפקיד החוקרים וסוג שיתוף הפעולה עם אנשים או עם גורמים נוספים הקשורים למחקר. במחקר פעולה רצוי לבסס את התהליך המוצע על מחקר חלוץ או על תיאור מפורט של שדה המחקר ושל יחסי החוקר-נחקרים.
4.5.6 עיבוד הנתונים: יש לפרט את הדרכים לעיבוד הנתונים המתוכנן.
* נתונים כמותיים: יש לפרט את הניתוחים הסטטיסטיים המתוכננים ואת התאמתם לבחינת שאלות/השערות המחקר.
* נתונים איכותיים: יתוארו בפירוט דרכי עיבוד הנתונים – כיצד ייבנו קטגוריות התוכן וייעשו הקישורים ביניהן. יוצגו הדרכים שיינקטו לצורך תיקוף הממצאים ובדיקת אמינותם (כמו טריאנגולציה/הצלבת ראיות, הפעלת מספר מתודולוגיות ניתוח, שיפוט מרובה, הצלבת ממצאים עם תיאוריות נוספות).
* במחקר עיוני יצוינו דרכי הפרשנות או ניתוח הטקסטים.
4.5.7 הבטחת זכויות הנחקרים: יש לפרט את הצעדים שיינקטו להבטחת זכויות הפרט של הנחקרים. על החוקרים לדאוג לאישורי ביצוע המחקר במוסדות חינוך ובמסודרות אחרים בהתאם לנדרש.
4.6 חשיבות המחקר: יש לפרט את התרומה המדעית הכללית הצפויה, את הרלבנטיות של המחקר להכשרה להוראה, את אפשרויות ההכללה של ממצאי המחקר ואת מגבלותיו. יש לתאר את השימושים הצפויים בתוצאות במחקר ובמסקנותיו – ומי הם המשתמשים הפוטנציאליים.
4.7 רשימת מקורות: ברשימה ייכללו כל המקורות המוזכרים בסקירה הספרותית של הצעת המחקר. כל המקורות יירשמו בנוסח אחיד כמקובל בפרסומים מדעיים. סגנון הרישום של המקורות יהיה על-פי המקובל בתחום המחקר הספציפי.

לכל הצעת מחקר יש לצרף טופס בקשה להצעת מחקר.
 

מבנה דוח הסיכום:

 • דף שער
 • תקציר המחקר (ראו פירוט מטה)
 • תוכן העניינים
 • מבוא
 • רקע תיאורטי
 • רציונל המחקר ותרומתו המרכזית
 • שאלות והשערות המחקר
 • מערך המחקר: א. אוכלוסיית המחקר והמדגם; ב. כלי המחקר; ג. הליך המחקר; ד. אופן עיבוד הנתונים
 • ממצאים
 • דיון, מסקנות וסיכום
 • רשימה ביבליוגרפית
 • נספחים
   

תקציר המחקר יהיה באורך של 2-3 עמודים ויכלול את הסעיפים הבאים

 • הרקע למחקר (רציונל, רקע תיאורטי)
 • מטרות המחקר (כולל שאלות והשערות המחקר)
 • שיטת המחקר (מדגם, כלים, הליך המחקר)
 • ממצאי המחקר
 • דיון, מסקנות וסיכום
   

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207