כנסים בחו"ל

 

המכללה מעוניינת לעודד את חברי סגל ההוראה להציג את עבודותיהם בכנסים מקצועיים בחו"ל.
לצורך כך, המכללה שולחת את המרצים ומשתתפת בהוצאות חברי הסגל (העומדים בקריטריונים) בהשתתפות בכנסים מקצועיים.

קריטריונים לקבלת החזר בגין נסיעה והשתתפות בכנסים בחו"ל לחברי סגל ההוראה המייצגים את המכללה:
1) כנס הוא אירוע אקדמי רשמי שמאורגן על-ידי אגודה/ארגון מקצועי/אוניברסיטה/גוף מחקרי/גוף רשמי, ואשר מעורבים/משתתפים בו כמה מוסדות/גופי מחקר בתחום התמחות/עניין של המורה.
2) התמיכה מיועדת למורים קבועים בהיקף של חצי משרה לפחות העובדים בשנה זו במכללה (או לחליפין - תנאי העסקה מקבילים). מורים בהיקף קביעות הקטן מ- 50% יקבלו תמיכה בהתאם ל- % הקביעות שלהם. פנסיונרים זכאים לתמיכה בהתאם לאחוזי המשרה שלהם ללא אפשרות צבירה קדימה אלא רק אחורה.
3) התמיכה מיועדת למורה שאינו מקבל תמיכה לאותו כנס משום גורם אחר.
4) בתוכניית הכנס מופיעה מכללת סמינר הקיבוצים במקום הראשון ליד שמו של המורה המקבל את התמיכה.
5) במקרה של מאמר אשר מוצג על-ידי יותר ממשתתף אחד, תהיה דיפרנציאציה בסכום המלגה למשתתפים:
המשתתף ששמו מופיע ראשון יקבל את מלוא הסכום.
המשתתף ששמו מופיע שני יקבל שני שלישים מהסכום.
המשתתף ששמו מופיע שלישי יקבל שליש מהסכום.
משתתף ששמו מופיע רביעי ומעלה לא יקבל תמיכה מכללתית.
6) בעלי תפקידים: כל חבר סגל אקדמי המוגדר כבעל תפקיד במכללה, יוכל להשתמש בתמיכה הניתנת לחברי הסגל האקדמי גם בהשתתפות פסיבית בכנס בחו"ל (ללא הצגת מחקר). בנוסף, בעלי תפקידים הנוסעים לכנס נוסף (שני) ומשתתפים בו באופן אקטיבי יזכו לתמיכה נוספת. היקף תמיכת המכללה לבעלי תפקיד יהיה על-פי הקריטריונים הנוגעים לשאר חברי הסגל האקדמי באותה שנה.
הבהרה: מרצים בעלי תפקיד זכאים לתמיכת המכללה גם ללא השתתפות פעילה רק בנסיעה לכנס מחקרי בתחום התמחותם. 
7) בשנת חל"ת אין זכאות לתמיכה.

כל מרצה אשר נשלח מטעם המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים המחקריים במכללה (ההצגה בכנס המכללתי עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד הכנס הבינלאומי).
 

גובה התמיכה
גובה מלגת הנסיעה לכנס יעמוד על 1,000$ לשנה אותם ניתן לצבור לתקופה של עד שלוש שנים (תשע"ז-תשע"ט), עד למקסימום של 3,000$. ניתן לממש את כל הסכום (3,000$) כבר מהשנה הראשונה. לא ניתן להעביר שארית מהסכום מתקופה אחת לשנייה. לבעלי תפקידים הנוסעים לכנס נוסף ומשתתפים בו באופן אקטיבי תינתן תוספת של 666$ לשנה אותם ניתן לצבור לתקופה של שלוש שנים.

יש להגיש את הבקשה לנסיעה לכנס עוד לפני הנסיעה לכנס, ולוודא כי התקבל אישור בכתב לנסיעה.
ניתן להגיש בקשה לתמיכה בנסיעה לכנס, עוד בטרם התקבל אישור קבלה מהכנס.


ההחזר הכספי ניתן כנגד הצגת קבלות "מקור" עבור:

1. דמי הרישום לכנס.

2. לינה בבית מלון- כמספר לילות הכנס בתוספת של לילה לפני + לילה אחרי (לדוגמא: ימי הכנס ראשון עד שלישי. התשלום יהיה עבור 2 לילות הכנס + לילה לפני+לילה אחרי, סה"כ: 4 לילות). ההחזר על לינה ללילה לא יעלה על 262$

3. כרטיס הטיסה.

4. הוצאות נסיעה משדה התעופה למלון וחזרה.

5. הוצאות אש"ל בסך 74$ ליום כמספר ימי הכנס (אין צורך בקבלות).

לפרטים נוספים בגין החזרים, ראו קובץ "נוהל החזר כספי להשתתפות בכנסים בחו"ל".

הטופס יוגש למזכירות רשות המחקר בשני עותקים (הראשון בעותק קשיח והשני לדוא"ל research_skb@smkb.ac.il) בצרוף:
1) מסמך רשמי המתאר את הכנס (אופיו, היכן מתקיים, תכניו וכו'). ניתן להוריד את המסמך מאתר האינטרנט של הכנס.
2) תקציר המאמר המוגש לכנס.

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207