פסיכומטרי / בחינת יע"ל

 

ליצירת קשר עם מרכז ייעוץ ורישום:

א-ה 08:00 - 17:00

03-6901200

 

בנוסף לציון הבגרות המשוקלל יש לעמוד במבחן הפסיכומטרי.
בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים המשתמשים בבחינה זו כאחד התנאים לקבלה ללימודים. ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמד במהלך 7 שנים לפחות. לכן, אין סיבה לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים. מועמדים שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בעבר (7 שנים אחרונות) יפנו למרכז הארצי ויבקשו להעביר את הציון למכללת סמינר הקיבוצים.

נבחנים בפסיכומטרי שלא בשפה העברית ו/או בעלי תעודת בגרות מבית ספר, ששפת ההוראה בו אינה בעברית, יחויבו להיבחן בבחינת ידע בעברית (בחינת יע"ל) בציון 125 כתנאי לקבלתם. ניתן להיבחן בבחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום נוסף), או להירשם אליה בנפרד (בתשלום) במועדים המתאימים.

הסיווג בלשון עברית ובאנגלית
א. לשון והבעה עברית - לימודי יסוד. הסיווג ייעשה על פי חישוב הממוצע בין הציון של הרכיב המילולי במבחן הפסיכומטרי, לאחר שיופחתו 12 נקודות ממנו, לבין הציון בבחינת הבגרות בהבעה עברית (לשון וחיבור).
ב. אנגלית למטרות אקדמיות - הסיווג ייעשה על פי רכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד, ייבחן רק פעם אחת.
ערכת ההרשמה לבחינה מכילה טופס הרשמה, דף נוהלי הרשמה וחוברת הדרכה הכוללת את כל המידע הדרוש על מבנה הבחינה ועל דרך חישוב הציונים ומשמעותם. את ערכת ההרשמה אפשר לרכוש בחנויות הספרים באוניברסיטאות, בחנות המכללון במכללת סמינר הקיבוצים,
ברשת "סטימצקי" ובחנויות אחרות, או על ידי פנייה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (קישור לאתר מופיע בתחתית העמוד). הערכה מוצעת בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית.
הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה, ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה. סכום התשלום ואופן משלוח הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מפורטים בטופס ההרשמה לבחינה.

*שימו לב: נא לסמן מכללת סמינר הקיבוצים בטופס הרישום, על מנת שנקבל את תשובת המבחן ישירות למכללה.
יש לקרוא היטב את דף נוהלי ההרשמה לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה

פרטים על בחינת יע"ל

בטרם תבחר את מועד הבחינה, עליך לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתה מעוניין להתקבל אליו. מומלץ למועמדים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר, ולא לדחות את הבחינה למועד האחרון.
חשוב להדגיש כי ציון הבחינה אינו מושפע לא ממועד הבחינה או מנוסחה, לא מקבוצת הנבחנים המסוימת שנבחנה באותו מועד, ולא משקפת את הבחינה: כלומר, הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים.

באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן

מספר הפעמים שמותר להיבחן אינו מוגבל, אולם מרווח הזמן המינימלי שבין בחינות חוזרות הינו 6 חודשים. פרטים בערכת ההרשמה לבחינה.

בחינה בתנאים מותאמים

נבחנים בעלי מוגבלות רפואיות, פיזיות או לקויי למידה, הזקוקים לתנאי בחינה מיוחדים, צריכים לצרף לטופס ההרשמה לבחינה מכתב המפרט את בעייתם ודו"ח רפואי עדכני, הנוגע במישרין לבעיות שעלולות להיווצר בבחינה הפסיכומטרית כולל בעיות בעת מילוי דף התשובות.
הבחינות בתנאים מותאמים נערכות במועדי אפריל ויולי בלבד, בתאריכים המפורטים לעיל או בתוך שבועיים שלפניהם או לאחריהם, ומומלץ להקדים להירשם אליהן. הודעה על המועד המדויק תישלח ישירות לנרשמים שאושרו להם תנאים מותאמים. פרטים נוספים - בדף הנהלים שבערכת ההרשמה לבחינה ובטלפון 02-6759590.

שפות הבחינה

אפשר להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב/אנגלית.
מומלץ לנבחן להיבחן בשפה ששליטתו בה טובה ביותר. בנוסח משולב/אנגלית - השאלות מוצגות במלואן באנגלית ובעברית ומילים נבחרות מתורגמות לשפות נוספות. נוסח זה מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן מי ששולטים בעברית או באנגלית טוב יותר משהם שולטים
בשפות האחרות שהבחינות נערכת בהן (לדוגמה: עולים ותיקים וכד').

פרטים על בחינת אמי"ר

מבחן אמי"ר מיועד למועמד אשר רוצה לשפר את ציון האנגלית שלו, כפי שהתקבל בבחינה הפסיכומטרית, וזאת על מנת שיהיה אפשר לסווגו לקורסי חובה באנגלית, על פי רמתו. הוא אינו מהווה תנאי קבלה ללימודים במכללה. תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה, בתוך כ-54 יום מהבחינה. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מדור לפניות הציבור
ת"ד 26015, ירושלים 91260.

02-6759555
02-6759543

http://www.nite.org.il

פטורים ממבחן הפסיכומטרי

בעלי תואר אקדמי או שווה ערך מחו"ל, המוכר על-ידי משרד החינוך.
בעלי תעודת מורה מוסמך/בכיר של משרד החינוך.
מי שעמדו במבחן הפסיכומטרי במרוצת שבע השנים האחרונות בציון הנדרש (יש לצרף אישור).