אשכול לימודי הערכה

חטיבת הערכה בכיתה - הערכת לומדים, 8 ש"ס (4 קורסי חובה+  סמינריון בהנחיה אישית)

הערכת הישגים בעזרת מבחנים

מרצים:

ד"ר מיכל לוי-קרן

מבין כלי המדידה השונים, "מבחן" הוא אחד מאמצעי המדידה הנפוצים ביותר להערכת הישגי תלמידים. בקורס זה נלמד על סוגי מבחנים שונים, מאפייניהם ותפקידם. עוד נלמד כיצד אנו בונים ומשתמשים במבחן לשם קידום ושיפור הלמידה זאת החל משלב בניית טבלת המיתאר של שאלות המבחן ועד לשלב של ניתוח הממצאים והסקת המסקנות. במסגרת הקורס נדון בהבדלים בין סוגים שונים של שאלות מבחן, דרגות קושי של פריטים, דרגות הבחנה של פריטים, תוקף על סוגיו השונים, ומהימנות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס יתמקד בעיקר בבנייתם של מבחנים כיתתיים/פנימיים אך יידונו גם מבחנים חיצוניים כגון מבחני המיצ"ב והבגרות בהקשר שלהם למבחני כיתה. 

חלופות בהערכת הלומד

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

דרישות קדם: הערכת הישגים בעזרת מבחנים.

הקורס יציג תפיסה רחבה ועמוקה של הערכת הלומד בביה"ס, הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט היישומי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים נושאים מרכזיים בהערכה בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21, ולתוכנית הלאומית בישראל ל"למידה משמעותית", תוך התמקדות בהערכת הלומד (ידע, כישורים, ביצועים ועוד) והתנסות בפיתוח כלי הערכה מגוונים, חלופיים למבחן המסורתי (משימות חקר, תלקיט, PBL, מיפוי מושגי ועוד).

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בבסיס הקורס עומדת התפיסה של "הערכה לשם למידה" ובהתאם לכך, הקורס יעסוק בהערכת הלומד לאורך תהליך הלמידה, בהתייחס לתפקודיו השונים, תוך התמקדות בתפקודים איכותניים המדידים פחות מאלו הכמותיים. תוך כדי כך, ילמדו הסטודנטים לפתח ולהשתמש במחוונים בהתאמה למטרה ובהתאמה לכלי הערכה חלופיים שונים.
 

הערכה בהתמחויות ובאוכלוסיות מיוחדות

מרצים:

קורס עם מרצים אורחים

בקורס פוגשים הסטודנטים מרצים אורחים המומחים בהערכה ייחודית בחינוך וכן המומחים בהערכה בתחומים אחרים. הקורס יעסוק בגישות ובדרכי הערכה בתחומי דעת שונים ויתמקד בנושאים הבאים: אומנות, מחול, מוסיקה, שפות-שפה שניה, כוח אדם, תחומי הערכה בצבא, תכניות מערכתיות ברשויות מקומיות וארגונים, מחוננים ומצטיינים, חינוך מיוחד, לקויות למידה ומתן הקלות לתלמידים, בגרות חברתית והערכה בתחום הערכים,

 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תכניות עבודה תכנן אסטרטגי ורפורמות במשרד החינוך, הערכת כוח אדם בארגונים, תו איכות כגון תו ירוק, תו מקדמי בריאות, תו בטיחות. בקורס ידונו הסטודנטים בהיבטים המשותפים והשונים בין התחומים לבין הערכה בחינוך.
המרצים יתמקדו במגוון היבטי מדידה והערכה ההערכה ושימושיהן הייחודיים לתחום והכוללים הכוללים, בין השאר, סטנדרטים, בעיות, דילמות ודרכי פתרון המיושמות בשטח והמוצגות בספרות הרלוונטית, כל זאת תוך התייחסות להשלכות ההערכה להוראה וללמידה.

מדידה והערכה פסיכולוגית

מרצים:

ד"ר יהודה בן אוריה

קורס זה סוקר שיטתית את עקרונות המחקר והתיאוריה של המדידה ההתנהגותית וההערכה הפסיכולוגית. יוצגו בו כלים פסיכומטריים שונים: מבחני אינטליגנציה כללית ומבחני כושר קוגניטיבי ספציפיים: חישה, תפיסה, קשב, למידה, זיכרון, פתרון בעיות ויצירתיות. עוד יעסוק הקורס במבחני אישיות, במבחנים דיאגנוסטיים, במדדים של תחומי עניין, בנטיות ובהעדפות וכן במבדקים התנהגותיים ובנוירו-פסיכולוגיים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תוך למידת ההגיונות עליהם מבוססת המדידה הפסיכולוגית, ידונו במהלך הקורס סוגיות השימוש בכלים הפסיכומטריים למיון, השמה ואבחון תוך טיפוח גישה ביקורתית וזהירה כלפי מידת דיוקם ויעילותם.

חטיבת הערכת בית הספר כמכלול, 12 ש"ס (6 קורסי חובה)

פיתוח תרבות הערכה בית ספרית

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

תרבות הערכה בית ספרית משמעותה היא שקהילת בית הספר הינה קהילה לומדת, התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה). בית ספר בעל תרבות הערכה עושה שימוש בהערכה פנימית ובהערכה חיצונית כמו גם בהצלבת נתונים משתי הערכות משלימות אלה. במסגרת הקורס נלמד להוביל להטמעת תרבות הערכה בית-ספרית ובעקבותיה לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים, תוך שיתוף בעלי תפקידים מצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בין היתר נעסוק במיפוי תמונת המצב בבית הספר והכוונה למוקדים שהם נקודות חוזק ונקודות חולשה. נפתח כלים, נלמד מנתונים, מהצלחות ומכישלונות. הקורס יזמן למשתתפיו אפשרות לשלב את הידע התיאורטי שרכשו בקורסים שונים בלימודי התואר עם התנסות מעשית הרלוונטית גם לבית הספר שלהם, כמו הערכת איכות ההוראה, עבודת צוות, פרויקטים, אירועים, ישיבות צוות וכד'. בקורס ייעשה שימוש בדרכי הוראה ולמידה מגוונות והסטודנטים ילמדו, בין היתר, דרך סיפורי בתי ספר שיביאו עמם ובאמצעות חקרי מקרה שהמרצה תציג.

הערכת תכניות ויוזמות חינוכיות

מרצים:

ד"ר סיגל כפרי-ריינדרס

מטרת הקורס היא להקנות ללומדים ידע תיאורטי וכלים מתקדמים של הערכת תכניות, פרויקטים ומיזמים חינוכיים. הידע והכלים בתחום יהוו בסיס לביצוע של פעולות הערכה של פרויקטים חינוכיים והגברתך הפקת התועלת מהם ויאפשרו קריאה מושכלת וביקורתית של דוחות הערכה. הלימודים ישלבו דיונים בסוגיות הקשורות במורכבות, בדילמות, בסתירות, ובהשפעות והשלכות הסוציו-פוליטיות של הערכת פרויקטים חינוכיים.

 

סמינריון חובה
קורס סמסטריאלי

כל זאת בעזרת לימוד תיאורטי, התנסות יישומית בכתיבת הצעה להערכת תכנית או פרויקט, קריאה ביקורתית של דוחות הערכה.

הדרכה והנחיית עמיתים

מרצים:

ד"ר טל שמר אלקיים

איש ההערכה הוא גם מדריך-מנחה של עמיתים ושותפי תפקיד. התפיסה העומדת בבסיס הקורס רואה את ההדרכה-הנחיה כחלק אינהרנטי בתפקידו של המעריך ורואה אותו כגורם מעצים למורים וכמנהיג וסוכן שינוי בבית הספר. במהלך הקורס יוצגו בפני הלומדים מושגים תיאורטיים בסיסיים הקשורים בזהות עצמית ומקצועית, תהליכי וכלי הדרכה והנחייה, תהליכים קבוצתיים, תהליכי שינוי בארגון. במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים את סגנונם האישי, ויפתחו מיומנויות אשר תאפשרנה להם להיות אפקטיביים בתפקיד אותו הם עומדים למלא.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת כוח אדם בהוראה

מרצים:

ד"ר אירית לוי-פלדמן

הקורס יעסוק במשמעויות החינוכיות, הארגוניות, החברתיות והפוליטיות של הערכת כוח אדם בהוראה. נושאי הקורס יכללו התייחסות למושג הפרופסיה בהוראה, להתפתחותם המקצועית של גננות, מורים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בשלבי הקריירה השונים שלהם, לתפקידי הערכתם, לשימושים בהערכה, הקריטריונים להערכה, הכלים להערכה, תהליך ההערכה, מודלים של הערכת כוח אדם בהוראה בעולם ובישראל, השפעות של הערת המורים ובעיות בהערכה כוח אדם בהוראה.
הקורס יילמד בעזרת קריאת מאמרים הדנים בסוגיות השונות ודיונים בכיתה ביחס אליהן.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מטרת הקורס לבנות אצל הלומדים פרספקטיבה התפתחותית ביחס למקצוע ההוראה שתאפשר להם לבחון את הקריירה שלהם ושל עמיתיהם או המודרכים על ידם לשם התפתחות מקצועית אישית ושיפור המערכת כולה.

הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם

מרצים:

ד"ר סיגל כפרי-ריינדרס

הערכה רחבת היקף משרתת בעיקר צרכים של קביעת מדיניות ונגזרת מאינדיקאטורים לבדיקת איכותה של מערכות חינוך. היא משמשת למתן דין וחשבון ומיועדת לאיסוף מידע על תפקודן של מערכות חינוך לצורך תמיכה בקבלת החלטות המיועדות לשיפור תפקוד זה. כאשר לדוגמה הערכת התוצר הלימודי, מעוגן בסטנדרטים חינוכיים ובתכני הלימוד ונגזר מהביצועים של המעורבים בתהליך החינוכי.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הערכה רחבת היקף מחייבת ייצוג נכון של אוכלוסיות נבדקים, ושל תכנים ומיומנויות. ורגישות  רגישה לטעויות דגימה ומדידה. נדרשות שיטות סילום וכיול שתאפשרנה השוואות לאורך זמן ומתודולוגיות ייחודיות המאפשרות מדידת ערך מוסף.
להערכה רחבת היקף יש השפעות רצויות (שיפור, קביעת סטנדרטים קידום החלטות מבוססות נתונים). אך מטבע העניין היא מרובת סיכון לדרגים של מקבלי ההחלטות, יש לה היבטים פוליטיים, וגם השפעות לא רצויות (למידה למבחן, צימצום תכנית הלימודים, וכדומה).
הקורס יעסוק בנושאים אלו בהתייחסות להערכה רחבת היקף בהקשר לאומי בארץ (המיצ"ב, הבגרות, ועוד) ובהתייחסות למחקרים הבינלאומיים מטעם ארגונים כמו OECD וה-IEA, תוך פיתוח הבנות בנושא וראייה ביקורתית.
כמו כן הקורס יספק לסטודנט כלים ללמידת נתוני הערכה רחבת היקף כדוגמת דוח המיצ"ב חיצוני ופנימי, ועוד לצורך קידום החלטות מבוססות נתונים בבית הספר.

זהות המורה כמעריך

מרצים:

ד"ר ורד רפאל

הקורס עוסק בתפקידי מעריך, ערכים בהערכה, הערכה ומוטיבציה, ניתוח ארועים (מודל אפר"ת), זיהוי הנחות יסוד ומתחים בין תפיסות וערכים בסיפור.
מטרותיו: בירור וגיבוש עמדות ותפיסות אישיות כלפי הערכה בכלל והערכת לומדים בפרט, וכן גיבוש תפיסת הערכה אישית ואופנים ליישומה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי