אשכול לימודי תשתית

חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (1 קורס חובה + 3 קורסי בחירה מתוך חמישה)

הערכה מהי?

מרצים:

ד"ר אירית לוי-פלדמן

מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם שפת ההערכה, מחד, ועם המורכבות של תחום ההערכה, מאידך, זאת תוך קריאת מאמרים של חוקרים מובילים בתחום והתייחסות לדילמות וסוגיות שונות הקשורות בהערכה. בין הסוגיות הבולטות שיידונו בקורס: הערכה ואוטונומיה של בית הספר, הערכה חיצונית ופנימית - הקשר בניהן והדיאלוג האפשרי, תפיסת הערכה על ידי תלמידים, תפיסת הערכה על ידי מורים, השלכות והשפעות של הערכה - רצויות וצפויות, בלתי רצויות ובלתי צפויות, קבלת החלטות בעזרת הערכה, הפוליטיקה של הערכה ועוד.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מגמות בחינוך הביקורתי

מרצים:

פרופ' נמרוד אלוני

הקורס יתמקד במאפיינים של החשיבה הביקורתית וביקורת התרבות בכלל ובהגשמות של מגמות אלה במסגרת החינוך המודרני בפרט. נבחן את "המהפכה הקופרניקאית" בחינוך שחוללו מונטיין ורוסו (סוף הרנסנס ואמצע המאה השמונה-עשרה), עם דחיית הנורמות של הישגיות תרבותית וחברתית לטובת הסתמכות על טבעו האותנטי של הילד ושלבי התפתחותו. אחר כך נעמוד על האידיאולוגיה הליברלית של מיל והאידיאליזם המוסרי של קאנט כבסיס למדיניות החינוך המודרני.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בשלב האחרון נבחן ארבע גישות חינוכיות, בעלות אלמנטים מודרניים ופוסטמודרניים, המבקרות את המדיניות הממסדית של החינוך: המגמה הליברלית והמתירנית של "פדגוגיה מאפשרת" בעלת אופי פתוח ודמוקרטי, המגמה הפרוגרסיבית רציונלית, המגמה הנאו-קלאסית תרבותית, והמגמה הרדיקלית-ביקורתית.

אידיאולוגיה, היסטוריה ופוליטיקה

מרצים:

ד"ר אדם הישראלי

הקורס מספק מבט מערכתי ומבני על מערכת החינוך הישראלית ועל תהליכים עדכניים העוברים עליה. בהתאם לגישות חדשות לחקר מדיניות, השיעורים יכללו הן סקירה "מלמעלה" של מערכת החינוך והן את הביטויים "מלמטה" שאותה מדיניות מקבלת בפועל במסגרות חינוכיות שונות. זווית מרכזית דרכה יתבונן הקורס על מערכת החינוך והתהליכים אותה היא עוברת תהיה היחס לשוויון/אי שוויון חברתי משום חשיבותו הרבה, כפי שתתואר בקורס.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

היבטים אתיים בעבודה החינוכית: בניהול ובהערכה

מרצים:

ד"ר דורית ברחנא-לורנד

הקורס מתמקד בלימוד תמטי של סוגיות אתיות-פילוסופיות הרלבנטיות למערכת החינוך ואגב כך מפתח מיומנות של קריאה אקדמית ביקורתית. הסוגיות האתיות ייבחנו בהקשר של ניהול בית הספר, כמו גם בהקשר של תהליכי מדידה והערכה, המהווים חלק משגרת עבודתם של אנשי חינוך. שילוב זה בין הוראת מיומנויות להוראת תכנים תאורטיים מחייב צמצום טקסטים כדי לאפשר ניתוח וקריאה דקדקנית של הטקסטים הנבחרים. לפיכך בצד ספר הקורס העוסק בהכשרה האתית במנהיגות חינוכית, נבחרו בעיקר טקסטים מרכזיים שהם אבני דרך בחשיבה האנושית בנושא.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הרחבת היריעה ועיגון הסוגיות הכלליות בפרקטיקה עכשווית ייעשו באמצעות מחקר עיוני עצמאי (בליווי ובהדרכה) שיערכו הסטודנטים/ות במהלך הקורס. במהלך הקורס נקשר בין הטקסטים הפילוסופיים ובין זירת המעשה החינוכי.

בין ערכים להערכה: חינוך באקלים חברתי ותרבותי הטרוגני

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי- רויטברג

הקורס יעסוק בקשרים ובמתחים העקרוניים והמעשיים שבין תרבות לחינוך, ערכים והערכה אל מול ההטרוגניות הזהותית והתרבותית של תלמידינו, מורינו וסביבתנו החברתית ככלל. נבחן שאלות אתיות, תיאורטיות ופרקטיות שמציבה בפנינו ההטרוגניות החברתית, נשאל כיצד יש לחקור ולהעריך את האפשרויות והמגבלות הכרוכות בהטרוגניות זו ונציג כמה מן האסטרטגיות המוצעות להתמודדות עם אתגריה. 

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תקשורת בינאישית

מרצים:

ד"ר ניסים אבישר

בקורס נתוודע למושגים פסיכולוגיים הקשורים לתקשורת בינאישית ולמישורים שונים בה (מודעים ושאינם מודעים, מילוליים ובלתי מילוליים ועוד). נתייחס גם לכשלים בתקשורת ולאפשרות להתמודד עם מצבי מבוי סתום ותקיעות, תוך קישור למצבים שונים מעבודת מנהל/ת מסגרת חינוכית. 
מטרות הקורס: לברר היבטים שונים של תקשורת ולהרחיב את אפשרויות התגובה והחשיבה. לעודד התבוננות ביקורתית בעצמי ובזולת ולטפח תהליכי גיבוש זהות מקצועית.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

חטיבת מתודולוגיה, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)

שיטות מחקר כמותיות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה וכלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים כמו גם ידע בסיסי בסטטיסטיקה. הקורס ידון בעקרונות הגישה המדעית הפוזיטיביסטית ובהיבטים שונים בבניית מערך מחקר כמותי, והוא יתמקד בהקניית מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית. הקורס ילווה בקריאה וניתוח של מאמרים מכתבי עת.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

דרישות קדם: שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להרחיב את הידע בניתוח נתונים בשיטות מחקר כמותיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים וכבסיס להתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יתמקד בלימוד שיטות סטטיסטית מתקדמות כמו גם בשימוש בתוכנת SPSS ככלי לניתוח הנתונים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

פיתוח כלי מדידה

מרצים:

ד"ר אורית אייזנברג

דרישות קדם:

שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות

הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי באשר לתהליכים הקשורים בפיתוחם של כלי מדידה מסוגים שונים בתחום החינוך. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכלים השונים (כגון: תצפיות, סקרים, שאלונים, מבחני מיון, מבחני אישיות, מבחני ביצוע ועוד) על מאפייניהם המתודולוגיים והפסיכומטריים השונים ונתנסה בבנייתו של כלי אחד החל משלב פיתוחו של הכלי ועד לשלב של ניתוח התוצאות הכולל ניתוחי פריטים, בדיקת תוקף ומהימנות ויצירת משתנים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות נוספות בהן יעסוק הקורס הן שיטות סילום, תרגומם של כלי מדידה, בדיקת הטיות מסוגים שונים, הוראות לנבדק ומחוונים. הקורס ישלב תרגילים המצריכים שימוש בתוכנת ה- SPSS.

שיטות מחקר איכותניות

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי רויטברג

הקורס יבקש להציג בפני הסטודנטים את מסורות המחקר האיכותני, על אפיוניהן האפיסטמולוגיים המתודולוגיים והמתודיים. במהלך הקורס נכיר תחילה את הפרספקטיבה האיכותנית, ההבדל בינה ובין המחקר הכמותני והגישות התיאורטיות שעומדות ברקע לגיבושה. נלמד ונתנסה בשלבים ובכלים הפרקטיים האופייניים למחקר האיכותני: החל משלב בחירת נושא המחקר, דרך התנסות בכלי מחקר שונים וכלה בניתוח ממצאי המחקר ובאופן הצגתם. נעסוק במבנה הטקסט האקדמי ככלל וזה האיכותני

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בפרט ונבחן כיצד המבנה 'מעצב' את התוכן, הן בהקשר של ניתוח הממצאים והן בהקשר של מיפוי סקירת הספרות המחקרית. בסופו של הקורס יתבקשו הסטודנטים עבודת מחקר איכותנית בסדר גודל קטן ובמהלכו יתבקשו להציג את מחקריהם בשלבים שונים של התהליך המחקרי.